• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya

หน้าหลัก

262819671_5123225724354922_5653406087775501105_n
62df552e5bb98
LINE_ALBUM_05012023-ประกาศเจตนารมย์_230110
LINE_ALBUM_05012023-ประกาศเจตนารมย์_230110_0
6343d2ab4ac4d
624f9964e0b25
previous arrow
next arrow

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต

กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ
“อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต” (New Era of Thai Environmental Health
towards Future Challenges) ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าว ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าว กิจกรรม

ระบบงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ก.พ.

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต