วันที่
รายการเอกสาร
20 มีนาคม 2567 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2567 (ปรับครั้งที่ 1)
14 มีนาคม 2567 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 (งานปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น หลังที่ 1 บริเวณ ชั้น 4 และ 5 จำนวน 1 งาน)
04 มีนาคม 2567 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการระบบจัดยาอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยนอก จำนวน 1 ระบบ
28 พฤศจิกายน 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2567
15 พฤศจิกายน 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 (งานปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น จำนวน 1 งาน)
26 ตุลาคม 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนจากเงินบำรุง (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปี 2567
19 ตุลาคม 2566 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2567
20 กันยายน 2566 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 (เหมาบริการรักษาความปลอดภัย)
05 กันยายน 2566 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์การแพทย์)
24 สิงหาคม 2566 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ)
16 สิงหาคม 2566 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (งานปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน)
07 สิงหาคม 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ครุภัณฑ์การแพทย์)
04 สิงหาคม 2566 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณปี 2567 (จัดการผ้า)
06 กรกฎาคม 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 เหมาทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
06 กรกฎาคม 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 เหมาทำความสะอาดอาคาร
30 มิถุนายน 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 (จัดการผ้า)
30 มิถุนายน 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 (บำรุงรักษาภูมิทัศน์)
30 มิถุนายน 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 (รักษาความปลอดภัย)
29 มิถุนายน 2566 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณปี 2566 (ครุภัณฑ์การแพทย์)
29 มิถุนายน 2566 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณปี 2566 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
29 มิถุนายน 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 (จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2567)
28 มิถุนายน 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
22 มิถุนายน 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567
13 มิถุนายน 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุง อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
08 พฤษภาคม 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10 รายการ
28 เมษายน 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
08 กุมภาพันธ์ 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (6 เดือน)
23 ธันวาคม 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ปีงบประมาณ 2566
09 พฤศจิกายน 2565 แผนการจัดซื้อวัสดุ ปี งบประมาณ 2566
31 ตุลาคม 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยในประจำปีงบประมาณ 2566 (10 เดือน)
28 ตุลาคม 2565 เปลี่ยนแปลงแผนการการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างอาศารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
17 ตุลาคม 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องจัดยากลุ่มเสี่ยง 36 ช่อง สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
17 ตุลาคม 2565 เปลี่ยนแปลงแผนการการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างอาศารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 กันยายน 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 2 เดือน)
09 กันยายน 2565 เปลี่ยนแปลงแผนการการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
06 กันยายน 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
01 กันยายน 2565 เผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาศารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 หลัง
01 กันยายน 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2566
31 สิงหาคม 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2566
23 สิงหาคม 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23 สิงหาคม 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 กรกฎาคม 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17 มิถุนายน 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจัดยาอัตโนมัติ 18 หัว จำนวน 1 รายการ
17 มิถุนายน 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจัดยากลุ่มเสี่ยง 36 ช่อง จำนวน 1 รายการ
19 เมษายน 2565 ขออนุมัติแผนการจัดซื้องบลงทุน เงินสปสช. ปี 2564
18 กุมภาพันธ์ 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน จากเงินบำรุงประจำปี2565 (ปรับครั้งที่ 1)
20 ตุลาคม 2564 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2565
15 ตุลาคม 2564 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน จากเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565
14 ตุลาคม 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
05 ตุลาคม 2564 ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565
02 สิงหาคม 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2564
22 มิถุนายน 2564 ผลการจัดซื้อวัสดุคงคลัง (I) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
17 มิถุนายน 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
01 เมษายน 2564 ผลการจัดซื้อวัสดุคงคลัง (I) ประจำเดือนเมษายน 2564
29 มีนาคม 2564 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน จากเงินบำรุงประจำปี 2564 (ปรับครั้งที่ 1)
23 มีนาคม 2564 เผยแพร่ ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
11 มีนาคม 2564 ผลการจัดซื้อวัสดุคงคลัง (I) ประจำเดือนธันวาคม 2563
08 มีนาคม 2564 ผลการจัดซื้อวัสดุคงคลัง (I) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
08 มีนาคม 2564 ผลการจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด (K) ประจำเดือนมกราคม 2564
05 มีนาคม 2564 ผลการจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด (K) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
01 มีนาคม 2564 ผลการจัดซื้อวัสดุคงคลัง (I) ประจำเดือนมีนาคม 2564
08 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด (K) ประจำเดือนธันวาคม 2563
08 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการจัดซื้อวัสดุคงคลัง (I) ประจำเดือนมกราคม 2564
14 ธันวาคม 2563 ผลการจัดซื้อวัสดุคงคลัง (I) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
14 ธันวาคม 2563 ผลการจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด (K) ประจำเดือนตุลาคม 2563
14 ธันวาคม 2563 ผลการจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด (K) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
08 ธันวาคม 2563 ผลการจัดซื้อวัสดุคงคลัง (I) ประจำเดือนตุลาคม 2563
21 ตุลาคม 2563 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน จากเงินบำรุงประจำปี 2564
01 ตุลาคม 2563 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2564
18 กันยายน 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
25 สิงหาคม 2563 เผยแพร่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
25 สิงหาคม 2563 เผยแพร่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
25 สิงหาคม 2563 เผยแพร่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14 สิงหาคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14 สิงหาคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการทำให้ปราศจากเชื่้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
05 สิงหาคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
19 มิถุนายน 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับครั้งที่ 3-4)
20 มีนาคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและผยแพร่ รายการชุดจำลองสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียนรู้ด้วยภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ จำนวน 1 รายการ
10 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาดูแลผู้ปวยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ
04 มีนาคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดจำลองสถานการณ์และประสบการณ์เสมือนจริงแบบเรียลไทม์ (Real Time) จำนวน 1 รายการ
03 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
20 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการจัดซื้อวัสดุคงคลัง (I) ประจำเดือนมกราคม 2563
05 กุมภาพันธ์ 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาดูแลผู้ปวยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ
03 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ
31 มกราคม 2563 ผลการจัดซื้อวัสดุคงคลัง (I) ประจำปี 2563 ไตรมาส 1
31 มกราคม 2563 ผลการจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด (K) ประจำปี 2563 ไตรมาส 1
23 มกราคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างเหมาพัฒนางานเวชระเบียนจัดก็บแฟ้มผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 ธันวาคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างเหมาดูแลผู้ปวยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ
18 ธันวาคม 2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาดูแลผู้ปวยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ
16 ธันวาคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ อุปกรณ์บูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึกเพื่อผ่อนคลายและปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิคสโนซีเล็น จำนวน 1 รายการ
05 พฤศจิกายน 2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2563
31 ตุลาคม 2562 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2563
30 ตุลาคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
30 ตุลาคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แบบครบวงจร ประจำปีงบ 2563
22 ตุลาคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
22 ตุลาคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง จำนวน 1 คัน
22 ตุลาคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) จำนวน 1 เครื่อง
18 ตุลาคม 2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ปี 2563
07 ตุลาคม 2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เหมาระบบบริหารและการจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน จำนวน 11 เดือน
30 สิงหาคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์
29 สิงหาคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างเหมาระบบบริหารและการจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
29 สิงหาคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
29 สิงหาคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคาร และสาธารณูปโภค
29 สิงหาคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร
21 สิงหาคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน
20 สิงหาคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
วันที่
รายการเอกสาร
29 มีนาคม 2567 ราคากลาง งานปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น หลังที่ 1 บริเวณ ชั้น 4 และ 5
22 มีนาคม 2567 ราคากลาง รายการระบบจัดยาอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน
02 กุมภาพันธ์ 2567 ราคากลาง ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Mirtazapine orodispersible tab 15 mg จำนวนประมาณ 1,180 X 30 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 กุมภาพันธ์ 2567 ราคากลาง ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Aripiprazole tab 10 mg จำนวนประมาณ 240 X 30 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 กุมภาพันธ์ 2567 ราคากลาง ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Desvenlafaxine 5c mg SR tablet จำนวนประมาณ 1,200 X 28 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
02 กุมภาพันธ์ 2567 ราคากลาง ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Quetiapine fumarate tab 25 mg จำนวนประมาณ 2,700 x 30 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 กุมภาพันธ์ 2567 ราคากลาง ซื้อการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Venlafaxine 75 mg SR capsule จำนวนประมาณ 1,700 X 28 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 กุมภาพันธ์ 2567 ราคากลาง ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium Valproate CR tab 500 mg จำนวนประมาณ 5,000 X 30 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธันวาคม 2566 ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 กันยายน 2566 ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567
21 สิงหาคม 2566 ราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2566 ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2566 ราคากลางงานปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2566 ราคากลางจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปี 67 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2566 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น จำนวน 1 งาน
15 สิงหาคม 2566 ราคากลางจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ปี 67 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 กรกฎาคม 2566 ราคากลางจัดจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพททย์ จำนวน 149 รายการ โดยวิธีการประกวดราคา
26 กรกฎาคม 2566 ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฎาคม 2566 ราคากลางประกวดราคางานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปี 2567 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กรกฎาคม 2566 ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กรกฎาคม 2566 ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 กุมภาพันธ์ 2566 ราคากลางประกวดราคาราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 เดือน) จำนวน 1 งาน
21 ธันวาคม 2565 ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ
15 ธันวาคม 2565 ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ
30 พฤศจิกายน 2565 ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ
01 พฤศจิกายน 2565 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่
รายการเอกสาร
04 เมษายน 2567 ร่างประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น หลังที่ 1 ชั้น 4 และ 5 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e- bidding
13 มีนาคม 2567 ร่างประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการระบบจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยนอก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 กุมภาพันธ์ 2567 ร่างประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Desvenlafaxine 5c mg SR tablet จำนวนประมาณ 1,200 X 28 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
02 กุมภาพันธ์ 2567 ร่างประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Mirtazapine orodispersible tab 15 mg จำนวนประมาณ 1,180 X 30 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 กุมภาพันธ์ 2567 ร่างประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Aripiprazole tab 10 mg จำนวนประมาณ 240 X 30 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 กุมภาพันธ์ 2567 ร่างประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Quetiapine fumarate tab 25 mg จำนวนประมาณ 2,700 x 30 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 กุมภาพันธ์ 2567 ร่างประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium Valproate CR tab 500 mg จำนวนประมาณ 5,000 X 30 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 กุมภาพันธ์ 2567 ร่างประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Venlafaxine 75 mg SR capsule จำนวนประมาณ 1,700 X 28 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
28 ธันวาคม 2566 ร่างประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2566 ร่างประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวช 5 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2566 ร่างประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจาคเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปี 67 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2566 ร่างประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 สิงหาคม 2566 ร่างประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 กรกฎาคม 2566 ร่างประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 กรกฎาคม 2566 ร่างประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฎาคม 2566 ร่างประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กรกฎาคม 2566 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กรกฎาคม 2566 ร่างประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ปี 67 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กุมภาพันธ์ 2566 ร่างประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 เดือน)
01 พฤศจิกายน 2565 ร่างประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ตุลาคม 2565 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 กันยายน 2565 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30 สิงหาคม 2565 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 สิงหาคม 2565 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 สิงหาคม 2565 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 สิงหาคม 2565 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจัดยาอัตโนมัติ 18 หัว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 สิงหาคม 2565 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจัดยากลุ่มเสี่ยง 36 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 สิงหาคม 2565 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องจัดยาอัตโนมัติ 18 หัว สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2565 ร่างประกวดราคาซื้อครูภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจัดยากลุ่มเสี่ยง 36 ช่อง สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงหวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2565 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำปี งบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 สิงหาคม 2565 ร่างประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มีนาคม 2565 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
04 มกราคม 2565 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 6 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 พฤศจิกายน 2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ตุลาคม 2564 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ตุลาคม 2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่
รายการเอกสาร
18 เมษายน 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น หลังที่ 1 บริเวณชั้น 4 และ 5 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding
21 มีนาคม 2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการระบบจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยนอก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มีนาคม 2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการระบบจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยนอก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 กุมภาพันธ์ 2567 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Aripiprazole tab 10 mg จำนวนประมาณ 240 x 30 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Venlafaxine 75 mg SR capsule จำนวนประมาณ 1,700x28 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Desvenlafaxine 50 mg SR tablet จำนวนประมาณ 1,200x28 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Aripiprazole tab 10 mg จำนวนประมาณ 240x30 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 กุมภาพันธ์ 2567 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Mirtazapine orodispersible tab 15 mg จำนวนประมาณ 1,080x30 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 กุมภาพันธ์ 2567 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium Valproate CR tab 500 mg จำนวนประมาณ 5,000x30 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 กุมภาพันธ์ 2567 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Quetiapine fumnarate tab 25 mg จำนวนประมาณ 2,700x30 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 มกราคม 2567 ประกวดราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 กันยายน 2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 สิงหาคม 2566 ประกวดราคากลางจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 สิงหาคม 2566 ประกวดราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 สิงหาคม 2566 ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 สิงหาคม 2566 ประกวดราคากลางจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 สิงหาคม 2566 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 สิงหาคม 2566 ประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 สิงหาคม 2566 ประกวดราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 สิงหาคม 2566 ประกวดราคากลางจ้างเหมาบริหารดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 กรกฎาคม 2566 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างรายการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช จำนวน 1 โปรแกรม
26 กรกฎาคม 2566 ประกวดราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 กรกฎาคม 2566 ประกวดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พฤศจิกายน 2565 ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,610 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 พฤศจิกายน 2565 ประกวดราคาซื้อเครื่องจัดยากลุ่มเสี่ยง 36 ช่อง สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 พฤศจิกายน 2565 ประกวดราคากลางจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ตุลาคม 2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ตุลาคม 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กันยายน 2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
15 กันยายน 2565 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุกัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจัดยากลุ่มเสี่ยง 36 ช่อง สถาบันกัลยาล์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขดทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
07 กันยายน 2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แบบครบวงจร เพื่อใช้บริการในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สำหรับปิงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 กันยายน 2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 กันยายน 2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 สิงหาคม 2565 ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 สิงหาคม 2565 ประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 กรกฎาคม 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
10 พฤษภาคม 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มกราคม 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พฤศจิกายน 2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤศจิกายน 2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พฤศจิกายน 2564 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พฤศจิกายน 2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ตุลาคม 2564 ประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่
รายการเอกสาร
05 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการระบบจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยนอกจำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding
04 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมษายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขยายพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ www.galya.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล จำนวน 1 รายการ โดยใช้เงินบริจาค
19 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาเครื่องมือทันตกรรม Autoclave จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน เม.ย. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (VRF) อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น หลังที่ 1 และหลังที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มีนาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ คือ ยาDesvenlafaxine 50 mg SR tablet จำนวนประมาณ 1,200 x 28 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Venlafaxine 75mg SR capsuLe จำนวนประมาณ 1,700 x 28 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
23 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Mirtazapine orodispersible tab 15 mg จำนวนประมาณ 1,080 X 30 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Quetiapine fumarate tab 25 mg จำนวนประมาณ 2,700 X 30 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium Valproate CR tab 500 mg จำนวนประมาณ 5,000 x 30 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 Kva โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงอาคารโภชนาการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คงคลัง) จำนวน 2 รายการ (53211500) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น รวมชั้นใต้ถุน (48ยูนิต) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าห้องประชุม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารซักฟอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)(19,475 บาท) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ใช้สำหรับรถพยาบาลหมายเลขทะเบียน 1 ชฎ 4105 กทม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ใช้สำหรับรถพยาบาลหมายเลขทะเบียน 8 กร 4128 กทม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมและป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
10 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มกราคม 2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.66 - ธ.ค.66)
09 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธันวาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธันวาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธันวาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธันวาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธันวาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุงานบ้านงานครัว(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธันวาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธันวาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธันวาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธันวาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายสวิตช์ไฟฟ้า หอผู้ป่วยพิเศษหญิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ธันวาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงเปลี่ยนหลังคากันสาดหน้าอาคาร 5/1 และ 5/2 จนวน 1 งาน
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงเปลี่ยนหลังคากันสาดหน้าอาคาร 5-1 และ 5-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารผู้ป่วยใน หลังที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าหอผู้ป่วยนิติจิตเวช ตึกนิติภัทร ชั้น5 อาคารผู้ป่วยใน หลังที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (คงคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปา บริเวณหอถังสูง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คงคลัง) จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 20 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (คงคลัง) จำนวน 8 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (คงคลัง) จำนวน 25 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 62 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งตาข่ายกันนกจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตุลาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าหอผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จำนวน 1 งานโอยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตุลาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
27 ตุลาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ตุลาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบท่อสูบน้ำฝนแบบจุ่มใต้น้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ตุลาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ตุลาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตุลาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตุลาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ตุลาคม 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 (เดือน ก.ค. 2566 ถึง ก.ย. 2566)
19 ตุลาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตุลาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอ เช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) พร้อมอุปกรณ์ แบบไม่รวมอะไหล่ ปี 67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์สำนักงานอัตโนมัติระบบดิจิตอล ปี 67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบประตูคีย์การ์ด ปี 67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเลงทะเบียนต่ออายุการใช้งานโปรแกรม BMS-HOSxP Activation ปี 67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น ปี 67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาห้อง Negative Pressure ปี 67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงและดูแลอุปกรณ์เครือข่ายภายในสถาบันกัลยาณ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP PHONE ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงโรงเก็บขยะทั่วไปและติดเชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่ออ่านฟิล์มโดยรังสีแพทย์ ปี 67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
18 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปี 2567 ด้วยวิธี e-bidding
13 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แบบครบวงจร ประจำปี 2567 ด้วยวิธี e-bidding
11 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบริการ Cloud Service ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ประจำปี 2567 ด้วยวิธี e-bidding
11 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ www.galya.go.th ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการโดเมนเนม (Domain name) galya.go.th ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(คงคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าตึกนารีนาถและตึกสุราและยาเสพติด 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริกาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (คงคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คงคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
26 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องจัดยาอัตโนมัติ (ไม่รวมอะไหล่) ปี 67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องรับส่งโทรสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
14 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
13 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (คงคลัง) จำนวน 8 รายการ
13 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ
11 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องจิตเวชฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน โดยใช้เงินบริจาค
05 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงถนนทางเข้าออกสถาบันฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(คงคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(โครงการ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถไฟฟ้า จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ (เงินบริจาค)
28 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ก.ค. 66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงติดตั้งบานอลูมิเนียม งานนันทนาการบำบัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดเสียง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการโอนย้ายข้อมูลภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงจุดพักสายย่อยโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งประตูกั้นห้องแยกตึกจิตพิศุทธิ์ ชั้น 3 จำนวน 1 งาน โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการ
23 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิ.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องสมุด ชั้น 4 ตึกอำนวยการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานกั้นห้องแยก ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น หลังที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (คงคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คงคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น หลังที่ 1 และ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกระตุ้นระบบประสาท (TMS) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง