แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
แบบประเมินผลฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ซึ่งหน่วยงานได้พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบแบบสอบถามตามตัวเลือก ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการต่อไป

1. เพศ*

2. อายุ*

3. อาชีพ*

4. ระดับการศึกษา*

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design)

1. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ*

2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน*

3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม*

4. เมนูง่ายต่อการใช้งาน*

5. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน*

6. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม*

7. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้*

8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด*

ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content)

1. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์*

2. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น*

3. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล*

4. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล*

5. ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์*

6. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด*

ข้อเสนอแนะ อื่น ๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา