• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya
งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ(BPSD)
วันที่ 25 เมษายน 2567

          งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ(BPSD) สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและญาติผู้ดูแล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน แก่ผู้สูงอายุ และญาติผู้ดูแลที่มารับบริการ ณ คลินิกผู้สูงอายุ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

จำนวนคนดู : 28
Skip to content