• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya
นายแพทย์อภิชาติ แสงสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมสรุปผลรายงานการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะ โดยมีนางสาวเบ็ญจมาศ พฤฒารา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
วันที่ 29 มีนาคม 2567
          นายแพทย์อภิชาติ แสงสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมสรุปผลรายงานการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะ โดยมีนางสาวเบ็ญจมาศ พฤฒารา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าร่วมสรุปผลรายงานการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะ เพื่อชี้แจงและมอบหมายผู้รับผิดชอบตอบประเด็นตามข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
จำนวนคนดู : 18
Skip to content