• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya
นางสาวเบ็ญจมาศ พฤฒารา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและ ร่วมแสดงข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ อาคารอำนวยการ ชั้น 4 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
วันที่ 28 มีนาคม 2567

          นางสาวเบ็ญจมาศ พฤฒารา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและ ร่วมแสดงข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ อาคารอำนวยการ ชั้น 4 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

จำนวนคนดู : 16
Skip to content