• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya
ผู้แทนจากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ร่วมประชุมหารือแนวทางการดูแลสุขภาพจิตสำหรับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด กรมราชทัณฑ์ ได้รับการดูแลสุขภาพจิตอย่างเหมาะสม
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
      นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และผู้แทนจากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ร่วมประชุมหารือแนวทางการดูแลสุขภาพจิตสำหรับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด  กรมราชทัณฑ์ ได้รับการดูแลสุขภาพจิตอย่างเหมาะสม 
         โดยมีนางสาววรดา วสันต์นันทสิริ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์  พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและชี้แจงปัญหา ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 กรมราชทัณฑ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จำนวนคนดู : 20
Skip to content