• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galyaวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
      กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ ในเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชในความดูแลของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้รับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม โดยแพทย์หญิงวรินทร พิพัฒน์เจริญชัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และนางสมนึก ดากล่อม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ได้ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ในวันเดียวกัน นางสาวนิษฐ์ชุดา มีชนะ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อการดูแลใจ จัดขึ้น ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

ชมภาพเพิ่มเติม

จำนวนคนดู : 17
Skip to content