• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya
ตัวแทนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมร่วมกับกลุ่ม ภารกิจการพยาบาล เพื่อวางแผนหาแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัย รุ่นในชุมชนให้เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
วันที่ 24 พฤศจิกายน2566
     โครงการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในวิถีถัดไป กิจกรรมที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จัดโครงการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในวิถีถัดไป กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติราชการและตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Happy Organization และ ITA) ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โดย นางสาวเบ็ญจมาศ พฤฒารา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นประธาน
จำนวนคนดู : 45
Skip to content