• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya
290866ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการ ผลักดันนโยบายสุขภาพจิต ครั้งที่ 72566
วันที่ 29 สิงหาคม 2566
             นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มอบหมายให้นายแพทย์ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิต ครั้งที่ 7/2566 เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการชันสูตรทางจิตใจ กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปัญญาสติ ชั้น 2 อาคาร 4 กรมสุขภาพจิต
จำนวนคนดู : 228
Skip to content