• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya
250866 knowledge managemant
วันที่ 25 สิงหาคม 2566
             แพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติจิตเวช และนายแพทย์ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานของคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล สังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนคนดู : 231
Skip to content