• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya
25 08 66 ฟุตบอลแมทต์
วันที่ 25 สิงหาคม 2566
             นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กับกรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งกายและใจของบุคลากร เสริมสร้างความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ณ สนามฟุตบอล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
จำนวนคนดู : 65
Skip to content