• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya
370052575 174513575652220 3775082362040472019 n
วันที่ 21 สิงหาคม 2566
              กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชน กลุ่มภารกิจการพยาบาล จัดโครงการเตรียมความพร้อมญาติผู้ป่วยจิตเวชในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 12 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อให้ญาติหรือผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเวชที่พบบ่อย โรคจิตเภท โรคจิตเวชจากสารเสพติด โรคซึมเศร้า และโรคไบโพลาร์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน
จำนวนคนดู : 77
Skip to content