• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya
369195523 174057219031189 715211758654359364 n
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2566
             กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชน กลุ่มภารกิจการพยาบาล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (V-Care) จังหวัดนครปฐม โดยนางน้ำฝน โพธิ์สุวรรณพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมฯ ให้แก่ บุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ครั้งที่ 7 และ 8 ระหว่างวันที่ 16-17 เดือนสิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (V-Care) บุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด รวมถึงให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองส่งต่อเข้ารับการวินิจฉัย เฝ้าระวัง และเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสม
จำนวนคนดู : 80
Skip to content