• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya
9 5 66 การจัดอบรมแนวทางการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
               แพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ และ นายแพทย์ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์ เป็นวิทยากร การจัดอบรมแนวทางการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนางานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาและจำเลย มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 25 คน ณ ศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนคนดู : 74
Skip to content