• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya
11 8 66 ให้สัมภาษณ์ ในหัวข้อปัญหาในการดูแลกลุ่มผู้ต้องขั
วันที่ 11 สิงหาคม 2566
               นายแพทย์อภิชาติ แสงสิน ให้สัมภาษณ์ ในหัวข้อปัญหาในการดูแลกลุ่มผู้ต้องขังเปราะบางที่เจอจากในเรือนจำ, แนวทางการบำบัดฟื้นฟูฯ, สิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรมีในการช่วยบำบัด, การแบ่งขั้นของความรุนแรงการป่วยของผู้ต้องขังที่สามรถอยู่ในเรือนจำได้ เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อออกแบบสถานที่คุมขังสำหรับกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม โดยคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จำนวนคนดู : 75
Skip to content