• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya
366371173 166091193161125 7688706667422093813 n
วันที่ 4 สิงหาคม 2566
               แพทย์หญิงวรินทร พิพัฒน์เจริญชัย เป็นประธานในการ ประชุมทีมพัฒนาระบบการดูแลรักษาทางคลินิก (PCT) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 6/2566 เพื่อติดตามผลการนิเทศทางคลินิก การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในแผนกหอผู้ป่วยใน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจจากสรพ. ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฏาคม 2566 ร่วมพิจารณาเกณฑ์กรณีที่แพทย์ต้องมาดู case เมื่อได้รับ notify การปรับเครื่องมือการประเมิน Ciwa Score และพิจารณาการเพิ่มช่องทางในการ Consult แพทย์อายุรกรรมกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกายเพื่อให้การดูแลเบื้องต้น และการอัพเดทข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรในแบบฟอร์มเวชระเบียน รบ.01 รวมทั้งพิจารณาให้จนท.บุคลากรทางการแพทย์เพิ่มรูปถ่ายผู้ป่วยในระบบ Hos-XP ให้เป็นปัจจุบัน ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจริต ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และผ่านระบบ Webex Meetings4
จำนวนคนดู : 185
Skip to content