• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya

โครงสร้างองค์กร

 

ลงวันที่

คำสั่ง

26/04/2565คำสั่งโครงสร้างหน่วยงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565(เฉพาะกลุ่มภารกิจ)
03/01/2562คำสั่งโครงสร้างหน่วยงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
03/05/2561คำสั่งโครงสร้างหน่วยงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
09/04/2562คำสั่งโครงสร้างหน่วยงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
21/11/2561คำสั่งโครงสร้างหน่วยงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
 

หน่วยงานภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

1.ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์15.กลุ่มภารกิจเครือข่าย29.งาน Refer
2.กลุ่มงานบริหารทั่วไป16.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ30.งานการพยาบาลรักษาด้วยไฟฟ้า
3.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล17.กลุ่มภารกิจการพยาบาล31.งานบริการผู้ป่วยนอก
4.กลุ่มงานการเงินและบัญชี18.งานธุรการ32.สำนักงานจิตเวชและสุขภาพจิต
5.กลุ่มงานพัสดุ19.งานรักษาความปลอดภัย33.สำนักงานนิติสุขภาพจิต
6.กลุ่มงานโภชนาการ20.งานยานพาหนะ34.งานซ่อมบำรุง
7.กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์21.งานซักฟอก35.หอผู้ป่วยอุ่นรักษ์
8.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ22.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร36.หอผู้ป่วยนิติภัทร
9.กลุ่มงานเภสัชกรรม23.กลุ่มงานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์37.หอผู้ป่วยนารีนาถ
10.กลุ่มงานจิตวิทยา24.งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยากร38.หอผู้ป่วยพิเศษหญิง
11.กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์25.งานเวชระเบียนและสถิติ39.หอผู้ป่วยสุรายาเสพติด(1)
12.กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ26.งานจ่ายกลาง40.หอผู้ป่วยสุรายาเสพติด(2)
13.กลุ่มงานทันตกรรม27.งานการแพทย์ทางเลือก41.หอผู้ป่วยพุทธชาด(จิตเวชสูงอายุ)
14.กลุ่มงานการแพทย์28.งานพยาบาลจิตเวชชุมชน42.หอผู้ป่วยจิตพิศุทธิ์(จิตเวชทั่วไป)