• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด

หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการสุขภาพ
 แบบฟอร์มการค้นหา คัดกรองวัณโรค ในผู้ป่วยจิตเวช TB-MH1

แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา

  บันทึกประกาศ
  รายการแบบฟอร์มเอกสาร 2 ภาษา
  คำแนะนำบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
  แบบฟอร์มยินยอมรักษาด้วยไฟฟ้า (ไทย-อังกฤษ)
  แบบสอบถามความพึงพอใจ (ไทย-อังกฤษ)
  ใบนำส่งเอกสารทางโทรสาร (ไทย-อังกฤษ)
  ใบบกรอกประวัติผู้ผ่วยใหม่ (ไทย-อังกฤษ)
  ใบรับรองแพทย์ (ไทย)
  ใบร้บรองแพทย์ลาป่วย (อังกฤษ)
  ใบรับรองแพทย์สมัครงาน (อังกฤษ)
  หนังสือให้ความยิมยอมการบำบัดรักษา (ไทย-อังกฤษ)
  แบบคำร้องขออนุญาติ (อังกฤษ)
  แบบคำร้องขออนุญาติ (ไทย)
  ใบคำร้องขอเอกสารทางการแพทย์ (อังกฤษ)
  ใบคำร้องขอเอกสารทางการแพทย์ (ไทย)

แบบฟอร์มทั่วไป

  คำขอและหนังสือกู้ เงินกู้โครงการเงินกู้สู้ภัยโควิด (สมาชิกสามัญ)
  แบบฟอร์มขอโอนย้ายมารับราชการ
Skip to content