• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya

โครงสร้างกรมสุขภาพจิต

Structure
กองส่วนกลาง (13 หน่วย)หน่วยบริการ (20 หน่วย)ศูนย์สุขภาพจิต (13 ศูนย์)
 1.สำนักวิชาการสุขภาพจิต 1.โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 1.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
 2.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 2.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
 3.กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 3.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
 4.สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 4.โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 4.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
 5.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 5.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
 6.กองบริหารทรัพยากรบุคคล 6.โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 6.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
 7.กองบริหารการคลัง 7.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 7.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
 8.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 8.โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 8.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
 9.สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต 9.สถาบันราชานุกูล 9.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
 10.กลุ่มตรวจสอบภายใน 10.โรงพยาบาลศรีธัญญา 10.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
 11.กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 11.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 11.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
 12.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 12.โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 12.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
 13.สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต 13.โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 13.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
  14.โรงพยาบาลสวนปรุง 
  15.โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
  16.โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
  17.โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 
  18.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 
  19.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
  20.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
Skip to content