• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya
ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015
ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 27001: 2013
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ระยะเวลาการรับรอง 20 กุมภาพันธ์ 2564 – 19 กุมภาพันธ์ 2567
จำนวนคนดู : 627
Skip to content