• 0-2441-6100
 • galyains@dmh.mail.go.th
 • Galya

นโยบายการใช้คุกกี้ (cookies policy)

 แจ้งความยินยอมในการเก็บและใช้ข้อมูลคุกกี้ (Cookie Consent)

—————————————————————————————————————

นโยบายคุกกี้

          เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (https://www.galya.go.th) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของ ท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

          คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่ เข้าใช้งานของท่าน เช่น Laptop Tablet หรือ Smartphone ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่ เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณี ดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดย จะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะ เฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการ เข้าใช้งานบริการทางออนไลน์การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการ เข้าใช้งานครั้งก่อนหน้าและ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งนี้ท่าน สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ใช้คุกกี้อย่างไร

          สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับ ความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของ ท่าน และในบางกรณี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเทอร์เน็ต โปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผล ตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

คุกกี้ที่ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

 1. Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการ ลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการ ปิดเว็บเบราว์เซอร์
 2. Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อ ท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ใช้มีรายละเอียดดังนี้

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วน ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภท นี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance/Statistics Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน อื่น ๆ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของ ผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และ นำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ไม่สามารถ ทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) รายละเอียด รายการคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ทราบถึงการ ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการ เว็บไซต์ของ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รวมถึงหน้าเพจหรือ พื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการ ทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรม ของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้ เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ ตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติ เท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะ ส่งผลให้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมิน คุณภาพการให้บริการได้ • ASPSESSIONIDCQVCQACD • cookiesession1
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และ ประเมินผลการใช้งาน (Performance/Statistics Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ทราบถึงการ ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการ เว็บไซต์ของ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รวมถึงหน้าเพจหรือ พื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการ ทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรม ของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้ เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ ตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติ เท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะ ส่งผลให้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมิน คุณภาพการให้บริการได้ • _ga

• _gid

• _gat

ท่านสามารถจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

          บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถ ปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยน การตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์รวมถึงอาจไม่สามารถ ใช้บริการเว็บไซต์ได้ตามปกติหากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากขั้นตอนการดำเนินการของผู้ให้บริการ เช่น

 • Android (Chrome) https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&o co=1
 • Apple Safari https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
 • Blackberry https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberry-com/release-pdfs/en/device-userguides/BlackBerry-Classic-Smartphone-3.3-User-Guide-en.pdf
 • Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
 • Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacybb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
 • Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d7c16-ede5947fc64d
 • Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefoxdesktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
 • Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
 • Iphone or Ipad (Chrome) https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1
 • Iphone or Ipad (Safari) https://support.apple.com/en-us/HT201265

        สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จะไม่รับผิดชอบและ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใน เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าคุกกี้ข้างต้น เนื่องจากเป็นข้อมูลจากผู้ให้บริการโดยตรง

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

          เว็บไซต์ของ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอก รวมถึงอาจมีการฝัง (Embed) เนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube Facebook หรือ เว็บไซต์สำนักงาน กสทช. เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล/หน่วยงาน อื่นบนโซเชียลมีเดียผ่านเว็บไซต์ของ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียดังกล่าวจะมีการกำหนดและตั้งค่า คุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่าน ควรกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของผู้ให้บริการดังกล่าวด้วย

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

          ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอแนะนำให้ท่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ติดต่อ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

          ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

          ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

              ชื่อ: สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

               สถานที่ติดต่อ : 23 หมู่ 8 ถ. พุทธมลฑลสาย 4

               แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา

               กรุงเทพมหานคร 10170         

               อีเมล galyains@dmh.mail.go.th

               โทรศัพท์ 0 2441 6100

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

              ชื่อ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

              สถานที่ติดต่อ: 23 หมู่ 8 ถ. พุทธมลฑลสาย 4 

              แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา

              กรุงเทพมหานคร 10170

              อีเมล galyains@dmh.mail.go.th

               โทรศัพท์ 0 2441 6100 

Skip to content