ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ขอแสดงความยินดีกับ พญ.ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับรางวัล บุคคลผู้ปฏิบัติต่องานสุขภาพจิตดีเด่นในสถานบริการ

เกี่ยวกับสถาบันฯ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ 24 กันยายน 2514 เดิมชื่อ โรงพยาบาลนิติจิตเวช
เป็นสถาบันทางวิชาการที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านนิติจิตเวช
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีคดี และไม่มีคดีที่ยุ่งยากซับซ้อน

ให้บริการจิตเวชระดับตติยภูมิในรับผิดชอบพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 8 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี
และในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 7 เขต ได้แก่ ทวีวัฒนา หนองแขม ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ บางแค บางบอน บางพลัด

director


นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

แนวทางการให้คำแนะนำการแยกกักตนเองเพื่อสังเกตอาการที่บ้าน ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

อ่านต่อ...

การทำลายพิล์มเอกชเรย์ของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

อ่านต่อ...

มาตราการควบคุมป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับผู้มาติดต่อราชการ

อ่านต่อ...

วางแผนออกแบบระบบนำร่องการใช้ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะตรวจจับแยกแยะใบหน้าและพฤติกรรม ด้วย AI

อ่านต่อ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 5

อ่านต่อ...

อบรมการเป็นผู้ฝึกสอนงานแก่บุคลากรทีมสหวิชาชีพในการฝึกสอนงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

อ่านต่อ...
อ่านทั้งหมด

บริการ

ให้บริการผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและนิติจิตเวช รวมทั้งการให้บริการผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาแก่โรงพยาบาลทั่วไป ในระบบเครือข่ายบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช โดยสามารถรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในภายใต้เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
รูปแบบการรักษาทางจิตเวช ประกอบด้วย การรักษาด้วยยา การรักษาด้วยไฟฟ้า และการบำบัดรักษาทางจิตต่างๆ โดยให้การดูแลและบำบัดรักษาด้วยทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห์ และนักกิจกรรมบำบัด

• บริการผู้ป่วยนอก ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
• บริการผู้ป่วยในที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เขตความรับผิดชอบตามระบบพัฒนาบริการสุขภาพ
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชของเครือข่ายบริการ โดยให้การบำบัดรักษาตั้งแต่แรกรับจนกว่าอาการทางจิตจะทุเลา

อ่านรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติม คลิก ระบบจองคิวออนไลน์ สำหรับนักเรียนทุน ก.พ.

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ให้บริการผู้ป่วยอายุระหว่าง 1.5 ถึง 15 ปี ประเมินสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น บำบัดรักษาฟื้นฟู ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านอารมณ์ พฤติกรรมการเรียน และอาการทางจิตในเด็กและวัยรุ่น

ทุกวันจันทร์ อังคารและพุธ เวลา 9.00 - 12.00น.

คลินิกนิติจิตเวช

ให้บริการผู้กระทำผิดที่มีความผิดปกติ
ทางจิตและผู้ป่วยนิติจิตเวช

ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา09.00-12.00น.
บำบัดรักษาและการฟื้นฟูอาการทางจิตตรวจสภาพจิตผู้ขอรับบุตรบุญธรรม ทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง
ทุกวันจันทร์ เวลา 13.30-16.00น.

คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ

ให้บริการผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ประเมินและบำบัดรักษาอาการทางจิตในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางสุขภาพจิต

ทุกวันศุกร์ เวลา 8.00 - 11.00 น .คลินิกสารเสพติด

ให้บริการผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป

ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 16.00 น. ประเมินบำบัดรักษาอาการถอนยา และฟื้นฟูสภาพจิตใจในผู้ป่วยสารเสพติด


บริการจิตเวชชุมชน

ให้บริการผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เขตรับผิดชอบ 8 จังหวัด โดยทีมจิตเวชชุมชน ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยการเยี่ยมบ้าน นอกจากนี้ยังให้ความรู้และฝึกอบรมแก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแลด้านสุขภาพจิต รวมทั้งการทำงานร่วมกับครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบริการนิติจิตเวช

บำบัดรักษาทั้งผู้กระทำผิดที่มีความผิดปกติทางจิตและผู้ป่วยนิติจิตเวชโดยให้บริการแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และดูแลต่อเนื่อง ทั้งในชุมชนและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

นอกจากนี้ยังให้บริการโปรแกรมการ
เตรียมความพร้อมในการต่อสู่คดีและการเตรียมความพร้อมก่อนจำหน่าย

ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต

ให้บริการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ การให้คำปรึกษาเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตทั้งในรูปแบบของโมบายทีม และการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต รวมทั้งฝึกอบรมบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตสุขภาพจิตแก่บุคลากรสหวิชาชีพทั่วประเทศ


ศูนย์ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

สถาบันกัลยาณ์ราชนคริทร์ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางการฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ พยาบาล จิตวิทยา สังคมสงเคราห์ กิจกรรมบำบัด และวิชาชีพสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติด้านนิติจิตเวช คณะแพทย์ศาสตร์ส่งนักศึกษาแพทย์มารับการฝึกจากทั่วประเทศ นอกจากนี้สถาบันยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาดูงานด้านนิติจิตเวช สำหรับบุคลากรทางสุขภาพจิตทั้งในและต่างประเทศ

วิชาการ/สืบค้น/ดาวน์โหลด

สื่อสุขภาพจิตและบทความ


ติดต่อ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
โทรศัพท์ 0-2441-6100 โทรสาร 0-2441-6101

E-mail : galyains@dmh.mail.go.th

ที่ตั้ง/แผนที่

23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาข้อมูลของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ค้นหาข้อมูลของกรมสุขภาพจิต
ค้นหาข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข