ตารางแสดงราคากลางจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เอกสาร วันที่อัพโหลด
ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดวิเคราะห์โมเลกุลในเลือด 10 ต.ค. 2560
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่ 2 ต.ค. 2560
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทยฺ์ รายการเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ 2 ต.ค. 2560
ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อทำงานบันทึกข้อมูล (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) ประจำปี 2561 2 ต.ค. 2560
ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561 2 ต.ค. 2560
ราคากลางเช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตและเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบริการ Cloud Service 26 ก.ย. 2560
ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำงานบันทึกข้อมูล 22 ก.ย. 2560
ราคาแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางท้องถิ่น 18 ก.ย. 2560
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 18 ก.ย. 2560
ราคากลางจัดซื้อเครื่องสูบน้ำประปา จำนวน 1 ชุด 23 ส.ค. 2560
ราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม จำนวน 1,600 รีม 21 ส.ค. 2560
ราคากลางจัดจ้างถ่ายเอกสารกระดาษ A4 ปี 2561 จำนวน 2 รายการ 21 ส.ค. 2560
ราคากลางจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ปี 2561 16 ส.ค. 2560
ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ ปี 2561 16 ส.ค. 2560
ราคากลางจ้างเหมา ซัก อบ รีดเสื้อผ้า ชุดเครื่องนอนผู้ป่วย ปี 2561 4 ส.ค. 2560
ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ปี 2561 4 ส.ค. 2560
ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปี 2561 4 ส.ค. 2560
ราคากลางจัดจัดจ้างก่อสร้างป้อมยาม จำนวน 1 งาน 20 ก.ค. 2560
ราคากลางจัดจ้างงานวางท่อระบายน้ำทิ้งบริเวณตึกผู้ป่วยใน จำนวน 1 ระบบ 20 ก.ค. 2560
ราคากลางจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ 30 มิ.ย. 2560
ราคากลางจัดจ้างทำเสื้อกั๊กสำหรับทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบวิกฤต MCATT จำนวน 1 รายการ 1 มิ.ย. 2560
ราคากลางระบบจ่ายยาอัตโนมัติ 5 หัวจ่าย จำนวน 1 เครื่อง 29 พ.ค. 2560
ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ 29 พ.ค. 2560
ราคากลางจัดจ้างทำชุดเครื่องแต่งกายผู้ป่วย ประเภทเสื้อและกางเกงผู้ป่วยใน จำนวน 2 รายการ 24 พ.ค. 2560
ราคากลางสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560 23 พ.ค. 2560
ราคากลาง ซื้อรถเข็นอาหารสำหรับผู้ป่วยสามัญ จำนวน 2 คัน 22 พ.ค. 2560
ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก จำนวน 1 รายการ 17 พ.ค. 2560
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังขยะ จำนวน 4 รายการ 8 พ.ค. 2560
ราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ 2 พ.ค. 2560
ราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคารของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จำนวน 5 รายการ 26 เม.ย. 2560
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 3 เม.ย. 2560
ราคากลางจัดซื้อตู้จัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน 27 มี.ค. 2560
ราคากลางจัดจ้างติดฟิล์มกรองแสง อาคารอำนวยการ 16 มี.ค. 2560
ราคากลาง ซื้อไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิตอล จำนวน 1 รายการ 14 ก.พ. 2560
ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคา 7 ก.พ. 2560
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทหลอดไฟนีออน LED จำนวน 3 รายการ 7 ก.พ. 2560
ราคากลาง จัดจ้างเหมาถ่ายทำวีดีโอ จำนวน 1 เรื่อง 25 ม.ค. 2560
ราคากลาง จัดจ้างถ่ายเอกสารกระดาษ A4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 4 ม.ค. 2560
ราคากลาง จัดจ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 3 เรื่อง 4 ม.ค. 2560
ราคากลาง การเช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตและเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบริการ Cloud Service 7 ธ.ค. 2559
ราคากลาง การพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2560 7 ธ.ค. 2559
ราคากลาง จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปี 2560 30 พ.ย. 2559
ราคากลาง เครื่องตรวจคลลื่นหัวใจ (EKG) 12 Leads 23 พ.ย. 2559
ราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด 8 พ.ย. 2559
ราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4/80 แกรม ปี 2560 19 ต.ค. 2559
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวนเครื่อง 2 เครื่อง 12 ต.ค. 2559
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุนแบบ ก. จำนวนเครื่อง 10 เครื่อง 12 ต.ค. 2559
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 12 Leads จำนวน1เครื่อง 10 ต.ค. 2559
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุนแบบ ก. จำนวน30เครื่อง 10 ต.ค. 2559
ราคากลางซื้อคุรภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 27 ก.ย. 2559
ราคากลางจ้างเหมาบริการกำจัดปลวด ปี2560 26 ก.ย. 2559
ราคากลางจ้างจ้างบำรุงรักษาแก้ไข และรายงานระบบบริหารงานโรงพยาบาล 15 ก.ย. 2559
ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและฟอกอากาศ ปี 2560 5 ก.ย. 2559
ราคากลางจัดจ้างเหมาถมดิน จำนวน 300 ลูกบาศก์เมตร 5 ก.ย. 2559
ราคากลางบ้านพักเจ้าหน้าที่ แบบ8057 18 ส.ค. 2559
ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 4 ส.ค. 2559
ราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2560 4 ส.ค. 2559
ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2560 4 ส.ค. 2559
ราคากลางจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ชุดปฏิบัติการและเสื้อผ้าอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 4 ส.ค. 2559
ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2560 4 สค. 2559
ฝ่ายพัสดุ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์