ตารางแสดงราคากลางจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เอกสาร วันที่อัพโหลด
ราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 3 ก.ค. 2561
ราคากลางจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 4 เม.ย. 2561
ราคากลางจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 8 ก.พ. 2561
ราคากลางจัดจ้างเหมาระบบบริหารและจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 29 ธ.ค. 2560
ราคากลางจัดจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 22 ธ.ค. 2560
ราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน 14 รายการ 1 ธ.ค. 2560
ราคากลางจัดจ้างเหมาระบบบริหารและจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร 22 พ.ย. 2560
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 14 พ.ย. 2560
ราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบ Inverter 14 พ.ย. 2560
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร 31 ต.ค. 2560
ราคากลางจัดจ้างก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง 31 ต.ค. 2560
ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดวิเคราะห์โมเลกุลในเลือด 10 ต.ค. 2560
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่ 2 ต.ค. 2560
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทยฺ์ รายการเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ 2 ต.ค. 2560
ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อทำงานบันทึกข้อมูล (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) ประจำปี 2561 2 ต.ค. 2560
ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561 2 ต.ค. 2560
ราคากลางเช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตและเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบริการ Cloud Service 26 ก.ย. 2560
ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำงานบันทึกข้อมูล 22 ก.ย. 2560
ราคาแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางท้องถิ่น 18 ก.ย. 2560
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 18 ก.ย. 2560
ราคากลางจัดซื้อเครื่องสูบน้ำประปา จำนวน 1 ชุด 23 ส.ค. 2560
ราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม จำนวน 1,600 รีม 21 ส.ค. 2560
ราคากลางจัดจ้างถ่ายเอกสารกระดาษ A4 ปี 2561 จำนวน 2 รายการ 21 ส.ค. 2560
ราคากลางจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ปี 2561 16 ส.ค. 2560
ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ ปี 2561 16 ส.ค. 2560
ราคากลางจ้างเหมา ซัก อบ รีดเสื้อผ้า ชุดเครื่องนอนผู้ป่วย ปี 2561 4 ส.ค. 2560
ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ปี 2561 4 ส.ค. 2560
ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปี 2561 4 ส.ค. 2560
ฝ่ายพัสดุ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์