ใบสมัครงาน

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์1. ข้อมูลส่วนตัว

2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม3. ข้อมูลการทำงานและประสบการณ์ทำงาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทำในช่วง 5 ปีหลัง) (ถ้ามี)4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
5. บุคคลอ้างอิง ( ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทำงานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็นญาติหรือเพื่อน )

6. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครของ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
    เรื่องสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นวันที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563
ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความจริง

ยื่นใบสมัครวันที่ วันที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563