ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำเดือน ครั้งที่1/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำเดือน ครั้งที่1/2563


แพทย์หญิงวรินทร พิพัฒน์เจริญชัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำเดือน ครั้งที่1/2563 เพื่อแนวทางในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกัน ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์