โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ แพทย์ เภสัชกรในการตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและการใช้ยาทางจิตเวช

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ แพทย์ เภสัชกรในการตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและการใช้ยาทางจิตเวช


กลุ่มภารกิจเครือข่าย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ แพทย์ เภสัชกรในการตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและการใช้ยาทางจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5 และเภสัชกรร้านยาที่เข้าร่วมโครงการจ่ายยาจิตเวชที่ร้านยา เพื่อลดการแออัด การรอคอย และเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวช รวมถึงการสร้างเครืือข่ายแพทย์ เภสัชกร และเครือข่ายร้านยา ที่รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธาน ในพิธีเปิด ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี