เอกสารดาวน์โหลด


สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

แบบฟอร์มทั่วไป

    กำหนดการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
    เอกสารที่ต้องจัดส่งในการยื่นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
    แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารสำหรับผู้วิจัย (AF08.0)
    แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (AP01)
    แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยโดยผู้วิจัย (AP02)
    แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย (AP03)
    เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครผู้รับการวิจัย (AF07.1)
    เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงร่างการวิจัย (AF07.2)
    เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ปี ถึงต่ำกว่า 12 ปี (AF07.3)
    เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงร่างการวิจัยอายุตั้งแต่ 7 ปี ถึงน้อยกว่า 12 ปี (AF07.4)
    เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงร่างการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ปกครอง (AF07.5)
   คำแนะนำในการเขียนโครงร่างการวิจัย (AF08.1)คลังความรู้งานวิจัย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

RKS of Galya Rajanagarindra Institute


เลขที่ 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

โทรศัพท์ : 02-4416100

โทรสาร : 02-4416101

galyains@dmh.mail.go.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563, สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@galya.go.th | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ