หลักเกณฑ์การพิจารณาฯ การวิจัยในคน


สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีความถูกต้อง ตามหลักจริยธรรมการวิจัยและธำรงไว้ซื่องเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้คลังความรู้งานวิจัย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

RKS of Galya Rajanagarindra Institute


เลขที่ 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

โทรศัพท์ : 02-4416100

โทรสาร : 02-4416101

galyains@dmh.mail.go.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563, สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@galya.go.th | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ