������������������������


ผลงานวิชาการ ปี 2564

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 172


ผลงานวิชาการ ปี 2563

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 201


ผลงานวิชาการ ปี 2562

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 161


ผลงานวิชาการ ปี 2561

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 94


ผลงานวิชาการ ปี 2560

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 100


ผลงานวิชาการ ปี 2559

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 118


เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 229


การจัดการความสัมพันธ์เชิงเสมือนจริง อย่างผสมผสานระหว่างจิตแพทย์และผู้ป่วยจิตเวช ในโลกดิจิตอล

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 257


โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 235


รายงานวิจัย ผลกระทบของการบำบัดรักษาของแพทย์ต่อการผิดนัดของผู้ป่วยจิตเวช
Impact of medical-treatment on missed appointments in psychiatric patien

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 213


เรื่องทบทวนรายงานการวิจัยด้านนิติเวชของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
The Reviews and Analysis Fornsic Psychiatric Research in Galyarajanagarindra Inst

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 306


แนวทางการจัดการโรคซืมเศร้า สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมและทุติยภูมิ
Clinical Practice Guideline of Major Depressive Diso

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 267


การพัฒนาความสามรถในการประกอบกิจรรมของผู้ป่วยจิตเภท

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 264

คลังความรู้งานวิจัย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

RKS of Galya Rajanagarindra Institute


เลขที่ 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

โทรศัพท์ : 02-4416100

โทรสาร : 02-4416101

galyains@dmh.mail.go.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563, สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@galya.go.th | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ