อัตราค่าธรรมเนียม การศึกษาดูงาน

หลักเกณฑ์การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติงน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

อัตราค่าธรรมเนียม การฝึกอบรมฯ

ตารางกำหนดการยื่น IRB ปีงบประมาณ 2566