อัตราค่าธรรมเนียม การศึกษาดูงาน

หลักเกณฑ์การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

อัตราค่าธรรมเนียม การฝึกอบรมฯ

ตารางกำหนดการยื่น IRB ปีงบประมาณ 2566