หน้าหลัก > ประกาศมาตรกรป้องกันปราบปรามการทุจริต ITA

ประกาศมาตรกรป้องกันปราบปรามการทุจริต ITA

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และโรงพยาบาลคุณธรรมในการดำเนินงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (ITA) 
สรุปความคิดเห็นผู้ใช้บริการ เดือน ต.ค.63-ธ.ค.64 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ช่องทางการรับฟังความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สรุปความคิดเห็นผู้ใช้บริการ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 | 28/02/2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ | 30/01/2562  
ประกาศช่องทางรับฟังความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 17/12/2561  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 
ประกาศ เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
ประกาศ ข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการ ของบุคคลากรสถาบันกับยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปี 2564 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกาศแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต