หน้าหลัก > ประกาศมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต ITA

ประกาศมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต ITA

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต | 05/01/2565  
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และโรงพยาบาลคุณธรรม | 28/02/2565  
ประกาศข้อบังคับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ | 28/02/2565  
ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ | 28/02/2565  
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างมาตรฐานความโปร่งใส | 28/02/2565  
ประกาศช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 28/02/2565 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต | 28/02/2565  
สรุปผลการประเมินคุณธรรมสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ | 01/03/2565  
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต | 01/03/2565  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ | 25/02/2565  
ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 25/02/2565  
สรุปความคิดเห็นผู้ใช้บริการ เดือน ต.ค.64-ก.พ.65 ประจำปีงบประมาณ 2565 | 25/02/2565  
การประเมินความเสี่ยง ทีม RM ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์