หน้าหลัก > หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
กลุ่มภารกิจเครือข่าย งาน Refer
กลุ่มงานบริหารทั่วไป   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ   งานการพยาบาลรักษาด้วยไฟฟ้า
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจการพยาบาล   งานบริการผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานการเงินและบัญชี งานธุรการ   สำนักงานจิตเวชเฉพาะทาง
กลุ่มงานพัสดุ งานรักษาความปลอดภัย   สำนักงานนิติสุขภาพจิต
. กลุ่มงานโภชนาการ งานยานพาหน   หอผู้ป่วยอุ่นรักษ์
กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ งานซักฟอก   หอผู้ป่วยอุ่นรักษ์
  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ งานซ่อมบำรุง   หอผู้ป่วยนิติภัทร
  กลุ่มงานเภสัชกรรม   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   หอผู้ป่วยนารีนาถ
กลุ่มงานจิตวิทยา งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยากร   หอผู้ป่วยพิเศษหญิง
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ งานเวชระเบียนและสถิติ   หอผู้ป่วยสุรายาเสพติด(1)
กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ . งานจ่ายกลาง   หอผู้ป่วยสุรายาเสพติด(2)
กลุ่มงานทันตกรรม งานการแพทย์ทางเลือก   หอผู้ป่วยพุทธชาด(จิตเวชสูงอายุ)
กลุ่มงานการแพทย์ งานพยาบาลจิตเวชชุมชน   หอผู้ป่วยจิตพิศุทธิ์(จิตเวชทั่วไป)