หน้าหลัก > โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

 

(แก้ไข 26-04-2565) 

ลงวันที่

คำสั่ง

03/01/2562  คำสั่งโครงสร้างหน่วยงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
03/05/2561  คำสั่งโครงสร้างหน่วยงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
09/04/2562  คำสั่งโครงสร้างหน่วยงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1  
21/11/2561  คำสั่งโครงสร้างหน่วยงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
 

หน่วยงานภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

1. ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 15. กลุ่มภารกิจเครือข่าย 29. งาน Refer
2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 16. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30. งานการพยาบาลรักษาด้วยไฟฟ้า
3. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 17. กลุ่มภารกิจการพยาบาล 31. งานบริการผู้ป่วยนอก
4. กลุ่มงานการเงินและบัญชี 18. งานธุรการ 32. สำนักงานจิตเวชและสุขภาพจิต
5. กลุ่มงานพัสดุ 19. งานรักษาความปลอดภัย 33. สำนักงานนิติสุขภาพจิต
6. กลุ่มงานโภชนาการ 20. งานยานพาหนะ 34. งานซ่อมบำรุง
7. กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 21. งานซักฟอก 35. หอผู้ป่วยอุ่นรักษ์
8. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 22. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 36. หอผู้ป่วยนิติภัทร
9. กลุ่มงานเภสัชกรรม 23. กลุ่มงานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 37. หอผู้ป่วยนารีนาถ
10. กลุ่มงานจิตวิทยา 24. งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยากร 38. หอผู้ป่วยพิเศษหญิง
11. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 25. งานเวชระเบียนและสถิติ 39. หอผู้ป่วยสุรายาเสพติด(1)
12. กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 26. งานจ่ายกลาง 40. หอผู้ป่วยสุรายาเสพติด(2)
13. กลุ่มงานทันตกรรม 27. งานการแพทย์ทางเลือก 41. หอผู้ป่วยพุทธชาด(จิตเวชสูงอายุ)
14. กลุ่มงานการแพทย์ 28. งานพยาบาลจิตเวชชุมชน 42. หอผู้ป่วยจิตพิศุทธิ์(จิตเวชทั่วไป)