ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-09-20 13:29:29

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 11 อัตรา
- ตำปหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 9 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2022-09-20 13:28:51

ตำแหน่ง
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-09-20 13:27:25

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 12 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2022-08-24 11:58:12

ตำแหน่ง
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-08-24 11:58:04

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 12 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-08-24 11:57:55

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 12 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-06-21 10:03:53

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 ตำแหน่ง
- พนักงานซักฟอก จำนวน 1 ตำแหน่ง
- นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง
- เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2022-06-21 10:02:40

ตำแหน่ง
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-06-21 10:02:09

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 ตำแหน่ง
- พนักงานซักฟอก จำนวน 1 ตำแหน่ง
- นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง
- นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2022-06-21 10:01:20

ตำแหน่ง
- นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-04-25 07:54:29

- พยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
2022-04-25 07:54:20

ตำแหน่ง
- นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-03-23 09:49:45

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา - เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2022-03-23 09:49:06

ตำแหน่ง
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2022-03-23 09:48:57

ตำแหน่ง
- นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
2022-02-22 11:06:33

ตำแหน่ง
- นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา
- พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา - เภสัชกร 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-01-31 13:42:05

ตำแหน่ง
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-01-24 13:54:52

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ - พนักงานช่วยเหลือคนไข้
- พนักงานธุรการ - นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิชาการพัสดุ - นักจัดการงานทั่วไป
- พนักงานซักฟอก - นักวิชาการคอมพิวเตอร์