ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ
2022-01-24 13:53:10

ตำแหน่ง
- นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา
- พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา - เภสัชกร 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-01-24 13:53:00

ตำแหน่ง
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
2021-12-23 14:24:01

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ - พนักงานช่วยเหลือคนไข้
- พนักงานธุรการ - นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิชาการพัสดุ - นักจัดการงานทั่วไป
- พนักงานซักฟอก - นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-12-23 14:22:42

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ - พนักงานช่วยเหลือคนไข้
- พนักงานธุรการ - นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิชาการพัสดุ - นักจัดการงานทั่วไป
- พนักงานซักฟอก - นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-11-25 08:55:28

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
- พนักงานธุรการ 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ครั้งที่ 1
2021-10-18 14:32:53

ตำแหน่ง
-พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
-พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
-นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
2021-10-18 14:32:36

ตำแหน่ง
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
2021-10-14 13:53:49

ตำแหน่ง
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2021-10-14 13:51:42

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
- เภสัชกร 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-10-14 13:31:58

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-09-13 10:08:49

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา