ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-09-12 09:44:05

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 11 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 9 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-08-24 11:57:03

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 12 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-08-24 11:56:50

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 12 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-08-24 11:56:42

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 12 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-08-24 11:56:35

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-08-24 11:56:16

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา
- นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ
2022-03-23 09:56:56

ตำแหน่ง
- นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ครั้งที่ 2
2022-03-23 09:56:46

ตำแหน่ง
- นักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-03-17 09:49:12

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ
2022-03-17 09:49:03

ตำแหน่ง
- นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2022-02-24 12:31:08

ตำแหน่ง
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-02-24 12:30:54

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ
2022-02-11 14:15:00

ตำแหน่ง
- นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา
- พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา - เภสัชกร 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ
2022-01-24 13:53:10

ตำแหน่ง
- นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา
- พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา - เภสัชกร 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ
2022-01-24 13:53:00

ตำแหน่ง
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา
- พนักงานซักฟอก 1 อัตรา