ประกาศรับสมัคร


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
2021-10-07 15:44:14

ตำแหน่ง
- เภสัชกร 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ
2021-10-06 09:34:41

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2021-10-06 09:34:09

ตำแหน่ง
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2021-09-13 10:03:46

ตำแหน่ง
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ
2021-09-13 10:03:39

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
2021-09-13 10:03:29

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
- เภสัชกร 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างรายคาบ
2021-08-17 08:39:22

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
2021-08-17 08:37:53

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา