หน้าหลัก >

(ปิดรับแล้ว) รับจองวัคซีนโควิด19 สำหรับผู้สูงอายุ และกลุ่มโรคเสี่ยง 7 โรค

แจ้งปิดรับจองวัคซีนป้องกัน COVID-19 เนื่องจากขณะนี้มีผู้จองเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนด หากสามารถเปิดรับจองเพิ่มได้อีกสถาบันฯจะประกาศให้ทราบต่อไป