สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

“อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต”

 
กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ
"อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต" (New Era of Thai Environmental Health
towards Future Challenges) ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
.#วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยปี2564 #COVID19 #กรมอนามัย  #TELEPSYCHIATRYINPRISONFACILITIES
#สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  #กระทรวงสาธารณสุข #newnormal

 

นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี