โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบานการนิติจิตเวช สำหรับทีมสหวิชาชีพในสถานบำบัดรักษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบานการนิติจิตเวช สำหรับทีมสหวิชาชีพในสถานบำบัดรักษา


กลุ่มภารกิจความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบานการนิติจิตเวช สำหรับทีมสหวิชาชีพในสถานบำบัดรักษา เพื่อพัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และกระบวนการนิติจิตเวช สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.พญ.เบ็ญจมาศ พฤกษ์กานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต เป็นประธาน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร