อบรมการเป็นผู้ฝึกสอนงานแก่บุคลากรทีมสหวิชาชีพในการ์ฝึกสอนงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

อบรมการเป็นผู้ฝึกสอนงานแก่บุคลากรทีมสหวิชาชีพในการ์ฝึกสอนงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม


กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ โดยดำเนินกิจกรรมอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนงานแก่บุคลากรทีมสหวิชาชีพในการ์ฝึกสอนงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม (Job coach) เพื่อให้บุคลากรทีมสหวิชาชีพ มีความรู้ ความข้าใจเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช สติปัญญาบกพร่อง การเรียนรู้และออทิสติก บทบาทในการฝึกสอนงาน การวิเคราะห์งาน รวมถึงวิธีการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางวรัฏฐา เจริญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวนันทินี เอี่ยมยัง นักสังคมสงเคราะห์ จากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ