อบรมโครงการวางแผนการใช้เงิน Happy Money รุ่นที่ 1

อบรมโครงการวางแผนการใช้เงิน Happy Money รุ่นที่ 1


กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการวางแผนการใช้เงิน Happy Money รุ่นที่ 1 เพื่อให้บุคลากรมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน มีความสามารถและความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือน โดยมีนายแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนายแพทย์อาทิตย์ อรัญญาเกษมสุข เป็นวิทยาการ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินปิ่นรัตน์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์