คณะบุคลากรสถาบันฯ เข้าขอพรปีใหม่จากผู้บริหารกรมสุขภาพจิต

คณะบุคลากรสถาบันฯ เข้าขอพรปีใหม่จากผู้บริหารกรมสุขภาพจิต


สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมโดย นายแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และคณะ เข้าขอพรปีใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน จากผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข