โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1


กลุ่มงานการเงินและบัญชี จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1 เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริการที่สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และเสริมทักษะความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด ภาษากาย และการสื่อสารเพื่อโน้มน้าว จูงใจได้อย่างโดดเด่น และประทับใจ โดยมีนายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธาน และได้รับเกียรติ อาจารย์สุดสวาท สุจริตกุล จาก หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ