ประชุมปรึกษาแนวทางการรับตัวผู้ป่วยของสถาบันฯ ที่มีภาวะฉุกเฉินแทรกซ้อนทางกาย

ประชุมปรึกษาแนวทางการรับตัวผู้ป่วยของสถาบันฯ ที่มีภาวะฉุกเฉินแทรกซ้อนทางกาย


นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาราชนครินทร์ นำทีมกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชทั่วไป กลุ่มภารกิจการพยาบาล กลุ่มงานการเงินและบัญชี /ตรวจสอบสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาแนวทางการรับตัวผู้ป่วยของสถาบันฯ ที่มีภาวะฉุกเฉินแทรกซ้อนทางกาย (Refer out) กับ รศ.นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะส่งผลให้ทีมบริการผู้ป่วยในสถาบันกัลยาราชนครินทร์ มีสถานพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินแทรกซ้อนทางกายเบื้องต้น (Refer out) ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที มีความปลอดภัยเพิ่มคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยส่งต่อ ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) เรื่อง 2P safety ด้านการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในระบบ Refer out โดยมีนางกฤษณา อำคา เลขาคณะกรรมการ PCT (Patient Care Team) ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เข้าร่วมรับทราบการประชุม เพื่อนำข้อสรุปมาสื่อสารในทีมบริการของสถาบันฯ และนาง สาคร ศรีสุริยวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินเป็นผู้ประสาน เรื่อง สิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยส่งต่อ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ และความร่วมมืออย่างดีจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก