วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2562

วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2562


กลุ่มภารกิจการพยาบาล จัด “วันพยาบาลแห่งชาติ” และ “วันทันตสาธารณสุข” ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระเมตตา เสียสละ ที่ได้ทรงอุทิศปฏิบัติพระภารกิจเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนชาวไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมบทบาทพยาบาลในการให้บริการสุขภาพ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตแก่ประชาชน โดยกิจกรรมภายในงาน ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต บริการทำฟัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และป้องกันปัญหาสุขภาพในช่องปาก ให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชและประชาชนทั่วไป ณ งานพยาบาลผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ตึกอำนวยการ