โครงการพัฒนาระบบบริการทางไกลด้านจิตเวช Telepsychiatry

โครงการพัฒนาระบบบริการทางไกลด้านจิตเวช Telepsychiatry


สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาระบบบริการทางไกลด้านจิตเวช Telepsychiatry โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการด้านจิตเวชสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย ช่วยให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ และให้ทุกหน่วยงาน/ทุกวิชาชีพได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการทางไกลด้านจิตเวช Telepsychiatry ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายเรื่องทิศทางนโยบายการพัฒนาระบบบริการกรมสุขภาพจิตในยุค 4.0 และนายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต บรรยายเรื่องนโยบายพัฒนาดิจิทัล กรมสุขภาพจิต ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์