รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และป้องกันควบคุมไข้เลือดออก

รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และป้องกันควบคุมไข้เลือดออก


นายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 เขตทวีวัฒนา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตทวีวัฒนา และกองควบคุมโรค สำนักอนามัย เพื่อรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และป้องกันควบคุมไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง พร้อมลงสำรวจ ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์