ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 6/2562(งวตที่ 8)

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 6/2562(งวตที่ 8)


นายแแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 6/2562 (งวตที่ 8) ประจำปึงบประมาณ 2562 โครงการอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น หลังที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมลงพื้นที่สำรวจ ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์