ประชุมสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 5/2562

ประชุมสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 5/2562


นายแพทยศรุดพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 5/2562 เพื่อเป็นซ่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุศลากร นำไปสู่การพัฒนาศักยภาฬในการทำงานและเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ของหน่าวยงาน และไห้คณะผู้บริหารชี้แจงนโยบาย รายงานผลการปฏิบัติราชการให้แก่บุคลากรได้ทราบ รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรศไนการทำงานของบุคลากร และระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันกัลยาณ์ฯ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ขั้น 4 ตึกอำนวยการ